Informacje o przetwarzaniu danych

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZDROWYSEN.PL

 

I. Zawartość polityki prywatności

1. Polityka prywatności administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej ZdrowySen.pl (zwanej dalej „Stroną”). W niniejszej polityce prywatności zawarto jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z RODO.

2. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii znajdują się również w Polityce cookies dostępnej pod adresem https://zdrowysen.pl/cookies-regulation.

 

 

II. JEŻELI JESTEŚ PACJENTEM

Jeżeli jesteś pacjentem, który korzysta z naszych Usług zdrowotnych po uzyskaniu linku lub kodu od swojego lekarza oraz założyłeś Konto na Stronie ZdrowySen.pl celem zawarcia umowy użyczenia i skorzystania z Usługi telemedycznej, poniższe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych stosuje się do Ciebie.

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych Użytkowników pacjentów, korzystających z usług Strony ZdrowySen.pl w celach uzyskania usług telemedycznych jest:

Scanlink Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000759099, NIP: 5213847444; o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł

2. Z administratorem danych można kontaktować się:

1) pod adresem korespondencyjnym: Scanlink Medical Sp. z o.o. ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa;

2) pod adresem poczty elektronicznej: info@healthnomic.pl

3. Pozyskujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie w momencie zakładania Konta Użytkownika na Stronie i prosimy o podanie danych niezbędnych do korzystania ze Strony ZdrowySen.pl i zawarcia umowy użyczenia oraz wykonania Usługi telemedycznej.

4. W momencie zakładania Konta prosimy o podanie danych i informacji, które pozwolą skutecznie zawrzeć umowę między Tobą a Administratorem oraz świadczyć usługi związane z posiadaniem konta na Stronie oraz wykonać i rozliczyć w pełni Usługę Telemedyczną. W szczególności możesz nam podać następujące dane osobowe (w tym wrażliwe) w celu założenia Konta i wykonania Umowy użyczenia oraz Usługi telemedycznej:

a) imię i nazwisko;

b) PESEL;

c) płeć;

d) data urodzenia;

e) adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, województwo, miejscowość, kraj);

f) adres poczty elektronicznej;

g) numer telefonu kontaktowego;

h) wzrost;

i) waga;

j) danych zawartych w ankiecie dotyczącej senności w skali EPWORTH;

k) fakt wszczepienia bądź niewszczepienia rozrusznika serca;

l) wynik badania diagnostycznego bezdechu sennego;

m) inne dane niezbędne do prowadzenia przez Spółkę dokumentacji medycznej.

5. Dla celów maksymalnego zabezpieczenia Twoich praw i jasności zasad przetwarzania danych w ramach Strony ZdrowySen.pl, prosimy o wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i po założeniu Konta wraz z linkiem aktywacyjnym wysyłamy szerszą informację RODO.

6. Administrator przetwarza Twoje dane w celu (wraz ze wskazaniem podstawy):

a) zawarcia i wykonania Usług telemedycznych oraz Umowy użyczenia w ramach Strony ZdrowySen.pl przeznaczonego do organizowania badania diagnostycznego bezdechu sennego, zwanymi dalej Umową (na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO, art. 9 ust. 2 lit. a i h RODO);

b) wykonywania usług przez Spółkę w ramach Strony ZdrowySen.pl, w szczególności prowadzenia konta Użytkownika, dostępu do usługi Formularza Zamówienia, wykonania i rozliczenia Usług telemedycznych oraz Umowy użyczenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) weryfikacji danych przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego, udzielenia świadczeń zdrowotnych w tym prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej Użytkowników (na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO)

W momencie, kiedy zakładasz konto Użytkownika (pacjenta), zawierasz z nami umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa ta stanowi podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

3. Państwa dane będą udostępnione podmiotom trzecim prowadzącym obsługę systemu ZdrowySen.pl, w szczególności do następujących podmiotów wspierających świadczenie usług na Stronie, celem przekazania danych osobowych jest świadczenie usług w ramach Strony, wykonanie Umowy użyczenia oraz Usług telemedycznych (większość z tych podmiotów działa jako tzw. podmioty przetwarzające - zgodnie z art. 28 RODO, jednak część z nich może występować jako samodzielni administratorzy danych osobowych):

a) ScanSoft S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Marii Curie – Skłodowskiej 3/63, 15-094 Białystok, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000691357, NIP: 5213791577, o kapitale zakładowym w wysokości 166.667,00 PLN, wpłaconym w całości – przy czym dane będą przekazywane w zakresie niezbędnym dla wykonania Usługi telemedycznej – pacjenta tj. procedury badania diagnostycznego bezdechu sennego wykonywanych przez Spółkę za pośrednictwem Strony ZdrowySen.pl, podmiot ten jest właścicielem oprogramowania i baz danych wykorzystywanych w badaniu;

b) Healthnomic S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000868874, NIP: 5252842592, o kapitale zakładowym w wysokości 145 333,30 PLN, wpłaconym w całości, przy czym dane będą przekazywane w zakresie niezbędnym dla wykonania Umowy użyczenia i Usługi telemedycznej, podmiot ten odpowiada za organizację działania serwisu internetowego ZdrowySen.pl;

c) https://www.apaczka.pl/ , podmiotowi obsługującemu logistycznie Umowy użyczenia i wykonania Usługi telemedycznej;

d) PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24 związane z Umową użyczenia i wykonaniem Usługi telemedycznej;

e) Lekarz prowadzący pacjenta kierujący na badania w celu oceny wyniku badania Użytkownika;

f)  Podmioty zapewniające usługi chmurowe oraz utrzymania serwerów, oraz w zakresie bezpieczeństwa informatycznego w szczególności Croo Sp. z o.o., 01-342 Warszawa, ul. Lustrzana 12; KRS:0000822028; NIP:5252596377; REGON:147449306;

g) Zewnętrzni doradcy prawni i audytorzy;

h) Podmioty zewnętrzne usługowo prowadzące usługi księgowe i kadrowe;

i) Firmy informatyczne, które świadczą usługi informatyczne i utrzymania infrastruktury informatycznej ZdrwoySen.pl;

j)  podmioty uprawnione do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają.

4. Jak długo będą Twoje dane przetwarzane

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania Umowy użyczenia oraz świadczenia Usług telemedycznych oraz prowadzenia Konta, jak również do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy oraz okres niezbędny z punktu widzenia obowiązków finansowo-księgowych, przepisów prawa, które mogą obligować Spółkę do przetwarzania danych przez określony czas.

 

 

III. JEŻELI JESTEŚ LEKARZEM I KORZYSTASZ Z USŁUG ZDROWYSEN.PL W CELACH ZAWODOWYCH LUB PROFESJONALNYCH

Jeżeli jesteś profesjonalistą, który korzysta z naszych Usług w celach zawodowych lub profesjonalnych oraz założyłeś Konto na Stronie ZdrowySen.pl i zawarłeś Umowę zlecenia, poniższe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych stosuje się do Ciebie.

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników lekarzy, korzystających ze Strony ZdrowySen.pl w celach zawodowych lub profesjonalnych jest:

Healthnomic S.A. z siedzibą w Warszawie Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000868874, NIP: 5252842592, o kapitale zakładowym w wysokości 145 833,30 PLN, wpłaconym w całości.

Z administratorem danych można kontaktować się:

1) pod adresem korespondencyjnym: Healthnomic S.A., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa;

2) pod adresem poczty elektronicznej: info@healthnomic.pl

2. Pozyskujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie w momencie zakładania Konta Użytkownika na Stronie i prosimy o podanie danych niezbędnych do korzystania ze Strony ZdrowySen.pl i zawarcia Umowy zlecenia przez profesjonalistę. Zakres pozyskiwanych danych różni się w zależności od tego czy prowadzisz działalność gospodarczą czy nie.

3. W momencie zakładania Konta prosimy o podanie danych związanych z aktywnością zawodową profesjonalisty oraz innych informacji, które pozwolą skutecznie zawrzeć umowę między Tobą a spółką oraz świadczyć usługi związane z posiadaniem konta na Stronie (m.in. przeprowadzić szkolenie zakończone pozyskaniem certyfikatu). W szczególności możesz nam podać następujące dane osobowe w celu założenia Konta i wykonania Umowy Zlecenia:

a) imię i nazwisko;

b)  numer telefonu;

c) adres e-mail;

d) numer NIP;

e)  PESEL;

f) specjalizacja;

g) numer prawa wykonywania zawodu lekarza;

h) adres zameldowania;

i) adres zamieszkania;

j) adres prowadzenia praktyki lekarskiej/działalności gospodarczej.

4. Dodatkowo w przypadku użytkowników nieprowadzących działalności gospodarczej konieczne jest podanie w celu wykonania umowy Zlecenia:

a) drugiego imienia;

b) nazwiska panieńskiego matki;

c) oddziału NFZ;

d) obywatelstwa.

5. Dane zbierane są w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy zlecenia, zakresie niezbędnym dla prowadzenia Konta na Stronie, świadczenia przez spółkę usług oraz wykonywania Umowy zlecenia w ramach Strony ZdrowySen.pl i/lub przedstawiania informacji marketingowych o aktualnej i przyszłej ofercie spółki.

6. Dla celów maksymalnego zabezpieczenia Twoich praw i jasności zasad przetwarzania danych w ramach Strony ZdrowySen.pl, prosimy o wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i po założeniu Konta  wraz z linkiem aktywacyjnym wysyłamy szerszą informację RODO.

7. Administrator przetwarza Twoje dane w celu (wraz ze wskazaniem podstawy):

a) zawarcia i wykonania Umowy zlecenia dla lekarza w ramach Strony ZdrowySen.pl przeznaczonego do organizowania badania diagnostycznego bezdechu sennego, zwanej dalej Umową zlecenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) wykonywania usług przez Spółkę w ramach Strony ZdrowySen.pl, w szczególności wydania certyfikatu szkolenia oraz prowadzenia rozliczeń w/w umowy (na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO);

c) przedstawiania oferty Spółki skierowanej dla lekarzy w zakresie procedury badania diagnostycznego bezdechu sennego oraz innych schorzeń, aktualizacji tych ofert i przestawiania nowych ofert Spółki, poprzez przedstawicieli medycznych Spółki lub w inny wynikający z zakresu zgody sposób, czyli w celach marketingowych na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w szczególności na wysyłanie informacji drogą elektroniczną oraz telefoniczną;

8. W momencie, kiedy zakładasz konto Użytkownika (lekarza), zawierasz z nami umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa ta stanowi podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

9. Państwa dane będą udostępnione podmiotom trzecim prowadzącym obsługę Strony ZdrowySen.pl, w szczególności do następujących podmiotów wspierających świadczenie usług na Stronie i wykonanie Umowy zlecenia oraz pomagających prowadzić działalność od strony technicznej, zaś celem przekazania danych osobowych jest świadczenie usług w ramach Strony oraz wykonanie Umowy zlecenia (większość z tych podmiotów działa jako tzw. podmioty przetwarzające - zgodnie z art. 28 RODO, jednak część z nich może występować jako samodzielni administratorzy danych osobowych):

a) ScanSoft S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Marii Curie – Skłodowskiej 3/63, 15-094 Białystok, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000691357, NIP: 5213791577, o kapitale zakładowym w wysokości 166.667,00 PLN, wpłaconym w całości – przy czym dane będą przekazywane w zakresie niezbędnym dla wykonania usługi badania pacjenta t.j. procedury badania diagnostycznego bezdechu sennego stosowanej przez Spółkę na Stronie ZdrowySen.pl, podmiot ten jest właścicielem oprogramowania i baz danych wykorzystywanych w badaniu;

b) Scanlink Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000759099, NIP: 5213847444, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł przy czym dane będą przekazywane w zakresie niezbędnym dla wykonania usługi badania pacjenta procedury badania diagnostycznego bezdechu sennego stosowanej przez Spółkę na Stronie ZdrowySen.pl, podmiot ten jest podmiotem prowadzącym działalność leczniczą i odpowiada za przeprowadzenie badania pacjenta;

c) Podmioty zapewniające usługi chmurowe oraz utrzymania serwerów, oraz w zakresie bezpieczeństwa informatycznego w szczególności Croo Sp. z o.o., 01-342 Warszawa, ul. Lustrzana 12; KRS:0000822028; NIP:5252596377; REGON:147449306;

d) Zewnętrzni doradcy prawni i audytorzy;

e) Podmioty zewnętrzne usługowo prowadzące usługi księgowe i kadrowe;

f) Firmy informatyczne, które świadczą usługi informatyczne i utrzymania infrastruktury informatycznej ZdrwoySen.pl;

g) podmioty uprawnione do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają.

10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a) W odniesieniu do danych osobowych wykorzystanych do celów marketingowych Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody/żądania zaprzestania przetwarzania danych lub złożenia sprzeciwu;

b) przez czas obowiązywania Umowy zlecenia, jak również do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy oraz okres niezbędny z punktu widzenia obowiązków finansowo-księgowych, przepisów prawa, które mogą obligować Spółkę do przetwarzania danych przez określony czas.

 

 

IV. INFORMACJE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW STRONY ZDROWYSEN.PL

 

1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.

2. Niniejsza Strona nie podejmuje żadnych decyzji na podstawie systemów przetwarzania danych i nie dokonujemy również profilowania.

3. Uprawnienia użytkownika

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

b)  do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

c) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

d) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

e) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

f) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

g)  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

h) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

i) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

j) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

k) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);

l) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

4. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

5. Ochrona danych osobowych

ZdrowySen.pl zapewnia stosowne zabezpieczenia techniczne, fizyczne, elektroniczne oraz organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem. Przestrzegamy standardów branżowych i stosujemy środki adekwatne do zagrożeń i wagi przesyłanych danych, które często obejmują dane wrażliwe. Nie są to działania pozbawione ryzyka zatem dokładamy starań by był to proces bezpieczny bowiem po otrzymaniu Państwa danych osobowych, zastosowane zostaną odpowiednie procedury bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do tych danych oraz innym możliwym incydentom. Procesy te są stale monitorowane zaś procedury bezpieczeństwa ulepszane. Wprowadzane są też na bieżąco usprawnienia techniczne i informatyczne. Prowadzimy też monitoring ryzyk związanych z przetwarzaniem danych.

6. Zmiany polityki prywatności

a) Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie.

b) Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 16 marca 2021 r.

 

 

INFORMACJE I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH dla PACJENTA

W wykonaniu obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Scanlink Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000759099, NIP: 5213847444; o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, zwana dalej Spółką, informuje Państwa, iż:

1. Spółka jest administratorem Państwa danych osobowych, w celu skontaktowania się z nami w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych prosimy o kontakt poprzez e-mail: info@healthnomic.pl lub telefonicznie: +48 66 555 11 99.

2. Jako administrator przetwarzamy dane osobowe Użytkowników Strony ZdrowySen.pl – pacjentów, w celu:

a) zawarcia i wykonania Usług telemedycznych oraz Umowy użyczenia w ramach Strony ZdrowySen.pl przeznaczonego do organizowania badań diagnostycznego bezdechu sennego, zwanymi dalej Umową (na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO, art. 9 ust. 2 lit. a i h RODO);

b) wykonywania usług przez Spółkę w ramach Strony ZdrowySen.pl, w szczególności prowadzenia konta Użytkownika, wykonania i rozliczenia Usług telemedycznych oraz Umowy użyczenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) weryfikacji danych przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego, udzielenia świadczeń zdrowotnych w tym prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej Użytkowników (na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO)

3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 lit. a, art. 6 ust 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. a i h RODO (w tym wypadku prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie dokumentacji medycznej Użytkownika).

4. Państwa dane będą udostępnione podmiotom trzecim prowadzącym obsługę systemu ZdrowySen.pl, w szczególności do następujących podmiotów wspierających świadczenie usług na Stronie, celem przekazania danych osobowych jest świadczenie usług w ramach Strony wykonanie Umowy użyczenia oraz Usług telemedycznych (większość z tych podmiotów działa jako tzw. podmioty przetwarzające - zgodnie z art. 28 RODO, jednak część z nich może występować jako samodzielni administratorzy danych osobowych):

a) ScanSoft S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Marii Curie – Skłodowskiej 3/63, 15-094 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000691357, NIP: 5213791577, o kapitale zakładowym w wysokości 166.667,00 PLN, wpłaconym w całości – przy czym dane będą przekazywane w zakresie niezbędnym dla wykonania Usługi telemedycznej – pacjenta tj.  procedury badania diagnostycznego bezdechu sennego wykonywanych przez Spółkę za pośrednictwem Strony ZdrowySen.pl, podmiot ten jest właścicielem oprogramowania i baz danych wykorzystywanych w badaniu;

b) Healthnomic S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000868874, NIP: 5252842592 przy czym dane będą przekazywane w zakresie niezbędnym dla wykonania Umowy użyczenia i Usługi telemedycznej, podmiot ten odpowiada za organizację działania serwisu internetowego ZdrowySen.pl;

c) https://www.apaczka.pl/ , podmiotowi obsługującemu logistycznie Umowy użyczenia i wykonania Usługi telemedycznej;

d)  PAYPRO S.A.  ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24 związane z Umową użyczenia i wykonaniem Usługi telemedycznej;

e) Lekarz prowadzący pacjenta kierujący na badania w celu oceny wyniku badania Użytkownika;

f) Podmioty zapewniające usługi chmurowe oraz utrzymania serwerów, oraz w zakresie bezpieczeństwa informatycznego w szczególności Croo Sp. z o.o., 01-342 Warszawa, ul. Lustrzana 12; KRS:0000822028; NIP:5252596377; REGON:147449306;

g) Zewnętrzni doradcy prawni i audytorzy;

h) Podmioty zewnętrzne usługowo prowadzące usługi księgowe i kadrowe;

i) Firmy informatyczne, które świadczą usługi informatyczne i utrzymania infrastruktury informatycznej ZdrwoySen.pl;

j) podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują Państwa następujące dane osobowe:

a) imię i nazwisko;

b) PESEL;

c) płeć;

d) data urodzenia;

e) adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, województwo, miejscowość, kraj);

f) adres poczty elektronicznej;

g) numer telefonu kontaktowego;

h) wzrost;

i) waga;

j) danych zawartych w ankiecie dotyczącej senności w skali EPWORTH;

k) fakt wszczepienia bądź niewszczepienia rozrusznika serca;

l) wynik badania diagnostycznego bezdechu sennego;

m) inne dane niezbędne do prowadzenia przez Spółkę dokumentacji medycznej;

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania Umowy użyczenia oraz świadczenia Usług telemedycznych oraz prowadzenia Konta, jak również do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy oraz okres niezbędny z punktu widzenia obowiązków finansowo-księgowych, przepisów prawa, które mogą obligować Spółkę do przetwarzania danych przez określny czas.

8. Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania od Administratora danych osobowych:

a) dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii;

b) sprostowania (poprawiania) danych w przypadku, gdy są nieprawidłowe;

c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

d) usunięcia danych w zakresie określonym w przepisie art. 17 RODO;

e) ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

f) przeniesienia danych, o którym mowa w art. 20 RODO;

g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

h) mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest konieczne dla realizacji Umowy użyczenia i Usługi telemedycznej oraz w zakresie niezbędnym dla prowadzenia Konta, świadczenia przez Spółkę usług w ramach Strony ZdrowySen.pl oraz konieczne do prowadzenia dokumentacji medycznej.

10. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie ma charakteru zautomatyzowanego, w szczególności dane osobowe nie są profilowane w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Healthnomic S.A., Warszawa

 

 

INFORMACJE I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH dla LEKARZA

W wykonaniu obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Healthnomic S.A. z siedzibą w Warszawie Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000868874, NIP: 5252842592, zwana dalej Spółką, informujemy Państwa, iż:

1. Spółka jest administratorem Państwa danych osobowych, w celu skontaktowania się z nami w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych prosimy o kontakt poprzez e-mail: info@healthnomic.pl lub telefonicznie: +48 665 551 199.

2. Jako administrator przetwarzamy dane osobowe lekarzy w celu:

a) zawarcia i wykonania Umowy zlecenia dla lekarza w ramach Strony ZdrowySen.pl przeznaczonego do organizowania badania diagnostycznego bezdechu sennego, zwanej dalej Umową zlecenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) wykonywania usług przez Spółkę w ramach Strony ZdrowySen.pl, w szczególności wydania certyfikatu szkolenia oraz prowadzenia rozliczeń w/w umowy (na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO);

c) przedstawiania oferty Spółki skierowanej dla lekarzy w zakresie procedury badania diagnostycznego bezdechu sennego oraz innych schorzeń, aktualizacji tych ofert i przestawiania nowych ofert Spółki, poprzez przedstawicieli medycznych Spółki lub w inny wynikający z zakresu zgody sposób, czyli w celach marketingowych na podstawie dobrowolnie udzielonej przez zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w szczególności na wysyłanie informacji drogą elektroniczną oraz telefoniczną;

3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 lit. a, art. 6 ust 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Państwa dane będą udostępnione podmiotom trzecim prowadzącym obsługę Strony ZdrowySen.pl, w szczególności do następujących podmiotów wspierających świadczenie usług na Stronie i wykonanie Umowy zlecenia oraz pomagających prowadzić działalność od strony technicznej, zaś  celem przekazania danych osobowych jest świadczenie usług w ramach Strony oraz wykonanie Umowy zlecenia (większość z tych podmiotów działa jako tzw. podmioty przetwarzające  - zgodnie z art. 28 RODO, jednak część z nich może występować jako samodzielni administratorzy danych osobowych):

a) ScanSoft S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Marii Curie – Skłodowskiej 3/63, 15-094 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000691357, NIP: 5213791577, o kapitale zakładowym w wysokości 166.667,00 PLN, wpłaconym w całości – przy czym dane będą przekazywane w zakresie niezbędnym dla wykonania usługi badania pacjenta t.j. procedury badania diagnostycznego bezdechu sennego stosowanej przez Spółkę na Stronie ZdrowySen.pl, podmiot ten jest właścicielem oprogramowania i baz danych wykorzystywanych w badaniu;

b) Scanlink Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000759099, NIP: 5213847444 ; o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł przy czym dane będą przekazywane w zakresie niezbędnym dla wykonania usługi badania pacjenta procedury badania diagnostycznego bezdechu sennego stosowanej przez Spółkę na Stronie ZdrowySen.pl, podmiot ten jest podmiotem prowadzącym działalność lecznicza i de facto odpowiada za przeprowadzenie badania pacjenta;

c) Podmioty zapewniające usługi chmurowe oraz utrzymania serwerów, oraz w zakresie bezpieczeństwa informatycznego w szczególności Croo Sp. z o.o., 01-342 Warszawa, ul. Lustrzana 12; KRS:0000822028; NIP:5252596377; REGON:147449306;

d) Zewnętrzni doradcy prawni i audytorzy;

e) Podmioty zewnętrzne usługowo prowadzące usługi księgowe i kadrowe;

f) Firmy informatyczne, które świadczą usługi informatyczne i utrzymania infrastruktury informatycznej ZdrwoySen.pl;

g) podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają.

5.  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują Państwa następujące dane osobowe: imię i nazwisko; numer telefonu i adres e-mail; numer NIP; PESEL; specjalizację; numer prawa wykonywania zawodu lekarza; adres zameldowania; adres zamieszkania; adres prowadzenia praktyki lekarskiej/działalności gospodarczej. Dodatkowo w przypadku użytkowników nie prowadzących działalności gospodarczej konieczne jest podanie: drugiego imienia;  nazwiska panieńskiego matki; oddziału NFZ; obywatelstwa. Dane zbierane są w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy zlecenia, zakresie niezbędnym dla prowadzenia Konta na Stronie, świadczenia przez Spółkę usług oraz wykonywania Umowy zlecenia w ramach Strony ZdrowySen.pl i/lub przedstawiania informacji marketingowych o aktualnej i przyszłej ofercie spółki.

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a) W odniesieniu do danych osobowych wykorzystanych do celów marketingowych Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody/żądania zaprzestania przetwarzania danych lub złożenia sprzeciwu;

b) przez czas obowiązywania Umowy zlecenia, jak również do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy oraz okres niezbędny z punktu widzenia obowiązków finansowo-księgowych, przepisów prawa, które mogą obligować Spółkę do przetwarzania danych przez określny czas.

8. Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania od Administratora danych osobowych:

a) dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii,

b) sprostowania (poprawiania) danych w przypadku gdy są nieprawidłowe,

c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

d) usunięcia danych w zakresie określonym w przepisie art. 17 RODO,

e) ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO,

f) przeniesienia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,

g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

h) mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne w zakresie wykorzystania danych dla celów marketingowych, zaś konieczne dla realizacji Umowy zlecenia. Brak zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych u powoduje brak możliwości przedstawienia oferty Spółki co do oferowanych przez nią usług i zasad współpracy z Użytkownikiem.

10. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie ma charakteru zautomatyzowanego, w szczególności dane osobowe nie są profilowane w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Healthnomic S.A., Warszawa