Regulamin dla Lekarza

Regulamin strony internetowej ZdrowySen.pl

dla Lekarza

 

§ 1 Definicje

 

1. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Konto – usługa elektroniczna dostępna w ramach Strony, na której gromadzone są informacje o Użytkowniku.

3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług elektronicznych określający zasady korzystania ze Strony, świadczonych za jej pośrednictwem usług drogą elektroniczną stanowiący regulamin, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektronicznej, jednocześnie niniejszy regulamin wraz załącznikami stanowi ogólne warunki umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego.

4. Strona - portal internetowy Usługodawcy prowadzony pod adresem zdrowysen.pl za pośrednictwem której Usługodawca świadczy usługi elektroniczne.

5. Usługodawca – Healthnomic S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000868874, NIP: 5252842592.

6. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, wykonująca zawód lekarza zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty na podstawie przyznanego przez właściwą okręgową radę lekarską uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza, wykonująca swoją działalność zawodową zarówno w formie działalności gospodarczej jak i poza nią (z wyłączaniem osób nie prowadzących działalności gospodarczej i niepodlegających składkom na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę – osoby takie nie mozgą zostać użytkownikiem i Stroną Umowy), z którym Usługodawca mocą niniejszego Regulaminu zawiera Umowę.

7. Szkolenie – Platforma elearningowa zawierająca szkolenie dla lekarzy z zakresu problematyki zaburzeń oddychania podczas snu lub innych schorzeń, dostarczane przez Usługodawcę w ramach Strony, zakończone uzyskaniem przez Lekarza certyfikatu ukończenia szkolenia i w ten sposób uprawniające Lekarza do uzyskiwania wynagrodzenia wynikającego z Umowy na zasadach w niej wskazanych.

8. Umowa – umowa zlecenia zawierana między Usługodawcą a Użytkownikiem poprzez założenie przez Użytkownika Konta na Stronie i akceptację regulaminu oraz potwierdzenie tego konta, przy czym:

a) Umowa wiążąca Użytkownika prowadzącego działalność gospodarczą stanowi Załącznik 1 do Regulaminu Strony;

b) Umowa wiążąca Użytkownika nieprowadzącego działalności gospodarczej stanowi Załącznik 2 do Regulaminu Strony.

9. Ogólne warunki umowy – niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony.

2. W zakresie usług Usługodawca może prowadzić akcje promocji zdrowia, zgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi. W takim przypadku Usługodawca określi zasady prowadzenia akcji promocji zdrowia w sposób odrębny od niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych regulaminem promocji, zastosowanie będzie mieć niniejszy Regulamin.

3. Usługi elektroniczne świadczone za pośrednictwem Strony są skierowane do podmiotów niebędących konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a prowadzących działalność zawodową na podstawie uprawnień do wykonywania zawodu lekarza.

4. W sprawach związanych z usługami świadczonymi za pośrednictwem Strony i rozliczeniami można kontaktować się z Usługodawcą pod adresem e-mail: info@healthnomic.pl bądź pod nr tel. +48 665 551 199

5. Do Regulaminu mają zastosowanie w szczególności następujące akty prawne:

a) Prawo telekomunikacyjne - Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.);

b) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.);

c) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

d) Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).

6. Usługodawca świadczy usługi elektroniczne na Stronie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w zakresie w jakim dotyczy to dostępu Użytkownika do Strony.

7. Usługodawca informuje, że może wyjątkowo zaprzestać czasowego udostępniania niektórych Usług elektronicznych dostępnych na Stronie w celu dokonania prac technicznych, konserwacyjnych, modernizacyjnych lub aktualizacyjnych na Stronie. Usługodawca dołoży racjonalnych starań, aby ograniczenia lub wstrzymanie dostępności trwało nie dłużej niż jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony lub danej Usługi.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym wskutek działania siły wyższej.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika niekompletnych, nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, w tym podania danych osób trzecich bez ich wiedzy lub zgody, zarówno na etapie rejestracji Konta jak i późniejszym. Za skutki podania błędnych, niekompletnych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub w inny sposób nieprawidłowych danych wyłączna odpowiedzialność spoczywa na Użytkowniku.

10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) skutki i szkody wyrządzone Użytkownikowi lub osobom trzecim w wyniku korzystania ze Strony lub z usług świadczonych za pośrednictwem Strony przez Użytkownika w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

b) działania i zaniechania osób trzecich, z wyjątkiem osób, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa lub zawartych umów.

 

 

 

§ 3 Usługi elektroniczne

 

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Strony usługi elektroniczne w postaci Konta.

2. Funkcjonalność usługi elektronicznej Konta obejmuje:

a) rejestrację i obsługę Konta;

b) możliwość logowania się do konta;

c) wprowadzenie i gromadzenie danych Użytkownika;

d) odbycie Szkolenia;

e) uzyskanie Certyfikatu po zakończeniu Szkolenia;

f) generowanie kodów/linków dla pacjentów do dostępu do badania na ZdrowySen.pl;

g) komunikację za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

h) transfer danych między Użytkownikiem a Usługodawcą;

i) udostępnianie informacji o usługach elektronicznych świadczonych w ramach Strony,

j) zgłaszanie i obsługę reklamacji;

k) badanie oceny usługi poprzez przesyłanie zapytań lub kontakt telefoniczny o ocenę udzielonej usługi lub świadczenia;

l) prowadzenie przez Usługodawcę konta poczty elektronicznej, na które wysyłane będą faktury i rachunki wygenerowane przez Użytkowników;

m) możliwość generowania rachunków celem rozliczenia dla Użytkowników nieprowadzących działalności gospodarczej;

n) inne usługi elektroniczne wynikające z Umowy.

3. Dostęp usług elektronicznych w ramach Strony wymaga posiadania aktywnego Konta w systemie informatycznym Usługodawcy.

4. Usługi elektroniczne w ramach Strony są świadczone nieodpłatnie.

5. Wymagania techniczne niezbędne do realizacji usług dostępnych na Stronie, są następujące:

1) komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

2) aktywne konto poczty elektronicznej;

3) przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej, lub Chrome w wersji 49 lub nowszej, lub Firefox w wersji 43 lub nowszej, lub Microsoft Edge w wersji 13 lub nowszej, lub Opera w wersji 36 lub nowszej, lub Safari w wersji 4 lub nowszej, z włączoną możliwością zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

6. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych lub związane z działaniem Strony Użytkownik może składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@healthnomic.pl

7.  Ustosunkowanie się do reklamacji nastąpi bez nieuzasadnionej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu danych w związku ze świadczonymi w ramach Strony usługami, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. Usługodawca informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

9. Usługodawca może pozbawić lub ograniczyć Użytkownikowi prawo do korzystania ze Strony, w tym usług dostępnych za jej pośrednictwem, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności, gdy Użytkownik:

a) podał w trakcie rejestracji Konta dane niezgodne z prawdą, niedokładne, nieaktualne, wprowadzające w błąd;

b) dopuścił się za pośrednictwem Strony naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników lub personelu Usługodawcy;

c) dopuści się innych działań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, lub godzące w dobre imię Usługodawcy

 

§ 4 Konto

 

1. Założenie Konta dokonuje się automatycznie po wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracji Konta dostępnego na Stronie, wraz z akceptacją przez Użytkownika warunków regulaminu, polityki prywatności i pozostałych wymaganych zgód i po wyborze opcji „Załóż konto”. W formularzu rejestracji wymagane jest podanie przez Użytkownika swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz hasła składającego się co najmniej z 8 znaków. Konto może być założone wyłącznie z uwzględnieniem zasady przewidzianej w par. 5 ust. 2 Regulaminu.

2. Poza danymi wskazanymi w ust. 1 w formularzu rejestracyjnym należy podać następujące dane:

a) Imię i nazwisko;

b) NIP lub PESEL;

c) wskazanie czy Użytkownik prowadzi czy nie prowadzi działalności gospodarczej;

d) wskazanie czy Użytkownik podlega składkom na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę, jeśli nie prowadzi działalności gospodarczej;

e) nazwę prowadzonej działalności gospodarczej – jeśli Użytkownik taką prowadzi;

f) numer prawa wykonywania zawodu lekarza;

g) adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności gospodarczej;

h) numer rachunku bankowego;

i) adres email;

j) nazwa specjalizacji;

k) tytuł naukowy Użytkownika.

3. Osoba dokonująca rejestracji jest zobowiązana ponadto oświadczyć, iż ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz iż wskazane w formularzu rejestracji Konta dane osobowe należą do Użytkownika a ich podanie nie narusza praw innych osób.

4. Osoba dokonująca rejestracji jest zobowiązana ponadto oświadczyć, iż posiada prawo wykonywania zawodu lekarza oraz poda numer prawa do wykonywania zawodu.

5. Adres e-mail Użytkownika podany w trakcie rejestracji Konta jest powiązany ze Stroną, służy do identyfikacji oraz do komunikacji z Użytkownikiem. Użytkownik zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki poinformować Usługodawcę o zmianie adresu e-mail poprzez kontakt z Usługodawcą lub samodzielne dokonanie zmiany właściwego adresu e-mail w opcjach Konta.

6. Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim danych dostępowych do Strony i niezwłocznie poinformować Usługodawcę o wszelkiego rodzaju naruszeniach bezpieczeństwa lub wypadku skorzystania z Konta przez osoby nieuprawnione.

7. Informacja o założeniu Konta zostanie przesłana na wskazany przez Użytkownika przy zakładaniu Konta adres poczty elektronicznej celem potwierdzenia poprawności adresu mail i aktywacji konta oraz zawarcia Umowy.

8. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony. Użytkownik może żądać usunięcia Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@healthnomic.pl, za wypowiedzenie wynoszącym 1 miesiąc.

9. Ponowne założenie Konta przez Użytkownika jest możliwe w każdym czasie po jego usunięciu.

 

 

§5 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług. Rejestracja i logowanie.

 

1. Zawarcie Umowy na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Umowy następuje poprzez łączne spełnienie poniższych warunków:

a) rejestrację w Serwisie, założenie Konta;

b) uzupełnienie danych Konta pełnymi, wymaganymi, prawdziwymi danymi Użytkownika;

c) wskazanie czy Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą czy przystępuje do Umowy jako osoba fizyczna w ramach swojej działalności zawodowej;

d) akceptację niniejszego Regulaminu wraz z jego załącznikami;

e) akceptację Polityki Prywatności;

f) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika w celach wykonania Umowy zawieranej na podstawie niniejszego Regulaminu;

g) aktywację Konta linkiem wysłanym na adres mail po założeniu Konta Użytkownika;

h) z chwilą wykonania aktywacji przez Użytkownika Umowę między Użytkownikiem a Usługodawcą traktuje się jako zawartą i wiążącą.

2. Usługodawca nie zawiera Umowy oraz nie nadaje statusu Użytkownika osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej i nie podlegającym składkom na ubezpieczenia społeczne z innych tytułów niż  umowa o pracę, osoby takie nie mogą skutecznie zawrzeć umowy z Usługodawcą.

3. Wraz z mailem aktywującym Konto Usługodawca wysyła pełną treść Regulaminu oraz zawieranej z Użytkownikiem Umowy.

4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, przy czym szczegółowe warunki umowy przewidziane są załączniku Nr 1 lub Nr 2 do Regulaminu i rodzaj zawieranej umowy zależy od tego, czy użytkownik zawiera umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej czy też jako osoba fizyczna w ramach swojej działalności zawodowej z uwzględnieniem zapisu par. 5 ust. 2 Regulaminu.

5. Zawarcie Umowy wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz Umowy.

6. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik, potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych.

7. Rejestracja i logowanie odbywają się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę.

8. Usługodawca zapewnia Użytkownikom pełny dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie.

9. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

10. Niedopuszczalne jest posiadanie przez jednego Użytkownika więcej niż jednego Konta.

11.  Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.

12. Zabrania się korzystania z Kont należących do osób trzecich.

13. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez skasowanie swojego Konta.

14. Użytkownik może rozwiązać Umowę poprzez skasowanie swojego Konta, z tym że okres wypowiedzenia umowy wynosi 1 miesiąc.

15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług poprzez skasowanie Konta, jeżeli działanie Użytkownika jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu.

16. Podstawowe warunki wykonania Umowy przez Użytkownika obejmują wykorzystanie Strony i Konta, w ramach których winien on:

a) ukończyć Szkolenie dla lekarzy z zakresu problematyki zaburzeń oddychania podczas snu, dostarczane przez Usługodawcę w formie E-learning na Stronie oraz uzyskanie certyfikatu ukończenia szkolenia;

b) po ukończeniu Szkolenia użytkownik uzyskuje dostęp do modułu obsługi pacjentów i kierowania ich na telemedyczne badania diagnostyczne w zakresie zaburzeń oddychania podczas snu, w szczególności do modułu generowania kodów dla pacjentów celem realizacji badania;

c) dokonywać wstępnej diagnozy pacjentów obsługiwanych w ramach swojej praktyki pod kątem występowania objawów bezdechu sennego;

d) informować pacjentów w trakcie ich wizyt o prowadzeniu i procedurze badania diagnostycznego bezdechu sennego stosowanej przez Usługodawcę (Badanie), w tym o jego domenie internetowej ZdrowySen.pl;

e) przekazywać otrzymane od Usługodawcy materiały informacyjne lub edukacyjne pacjentowi;

f) kierować pacjentów, u których Badanie jest zasadne w ocenie Użytkownika, do przeprowadzenia Badania, poprzez generowanie odnośnika dla pacjenta do systemu informatycznego Usługodawcy i przekazanie tego odnośnika pacjentowi w formie umożliwiającej jego odczytanie w każdym czasie lub w innej procedurze przewidzianej przez Usługodawcę;

g) pogłębiać wiedzę w zakresie problematyki zaburzeń oddychania podczas snu ze szczególnym uwzględnieniem bezdechów sennych przez zapoznawanie się z informacjami naukowymi dostarczanymi przez Usługodawcę;

h) edukować pacjentów w zakresie problematyki zaburzeń oddychania podczas snu ze szczególnym uwzględnieniem bezdechów sennych;

i) raportować o zainteresowaniu pacjentów Badaniem na wniosek Usługodawcy;

j) niezwłocznie informować Usługodawcę o wszelkich zastrzeżeniach pacjentów co do usług realizowanych przez Usługodawcę lub podmioty z nim stowarzyszone, jeżeli zostaną zgłoszone bezpośrednio Użytkownikowi;

k) powstrzymywać się od działań lub zaniechań, które mogłyby narazić Usługodawcę na utratę/spadek renomy lub naruszenie dobrego imienia.

17. Z tytułu wykonania Umowy Użytkownikowi przysługuje wynagrodzenie zdefiniowane w Umowie, którego wypłata następuje na zasadach wskazanych w umowie.

 

§ 6 Zasady korzystania ze Strony

 

1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem powszechnie obowiązującym na terytorium Polski i w zgodzie z dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw Usługodawcy i innych osób. Zawartość Strony, w tym układ Strony, treści, grafika, logo, zdjęcia, znaki towarowe podlegają ochronie prawnej, w szczególności z tytułu praw autorskich i praw własności przemysłowej, a kopiowanie tej zawartości nie jest dopuszczalne bez uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy.

2. W szczególności Użytkownik jest zobowiązany do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, treści wulgarnych,

b) korzystania ze Strony w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników,

c) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Strony wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego,

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze Strony przez Użytkownika zaleca się korzystanie podczas użytkowania Strony i kontaktu z Usługodawcą w drodze elektronicznej z odpowiedniego oprogramowania, w tym programów antywirusowych i zapór sieciowych.

4. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych w ramach Strony zgodnych ze stanem faktycznym i niewprowadzających w błąd, gdyż może to skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Strony, lub opóźnieniami w ich realizacji.

5. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 

§ 7 Dane osobowe

 

1. Usługodawca informuje, że jest Administratorem bazy danych Użytkowników.

2.Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez Administratora i odpowiednio zabezpieczone zgodnie wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą na podstawie zgody Użytkownika na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu realizacji usług elektronicznych na rzecz Użytkownika, tj. Konta, Strony oraz w celu realizacji zawartej miedzy stronami Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4. Dane osobowe Użytkowników gromadzone będą wyłącznie w przypadku dobrowolnego ich przekazania poprzez kontakt z Administratorem lub poprzez założenie Konta.

5. Po wykonaniu umowy lub usunięciu Konta przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zostanie ograniczone, a po upływie okresów przetwarzania określonych w przepisach prawa dane te zostaną usunięte, chyba że Użytkownik wyrazi jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych przez Administratora.

6. Użytkownicy mają prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, a ponadto mają prawo żądania dostępu do podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Użytkownik w dowolnym momencie ma również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Polityka prywatności Usługodawcy szczegółowo regulująca kwestie ochrony danych osobowych, kwestie dotyczące Cookies i danych eksploatacyjnych jest dostępna na Stronie, pod adresem: info@healthnomic.pl

 

 

§ 8 Obowiązywanie i postanowienia końcowe

 

1.  Regulamin obowiązuje od dnia 16.03.2021

2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą publikowane w postaci tekstu jednolitego na stronie Usługodawcy wraz z informacją o dokonanych zmianach i wchodzą one w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 7 dni od chwili opublikowania na Stronie zaktualizowanego Regulaminu. Jednocześnie wszelkie zmiany Regulaminu w tym Umowy będą anonsowane przed wejściem w życie na adres mail Użytkownika poprzez przesłanie stosownej informacji i nowego tekstu Regulaminu.

3. Z chwila wejścia w życie zmiany niniejszego Regulaminu zmianie ulega również Umowa w takim zakresie w jakim Regulamin ją modyfikuje.

4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej – Konto, Umowa zlecenia) zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego a Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

5. Wszelkie wcześniejsze umowy zawarte między Usługodawcą a Użytkownikiem dotyczące usług i zasad współpracy przewidzianych niniejszym Regulaminem ulegają rozwiązaniu i zastąpione zostają regulaminem i Umową.

 

 

 

Załącznik Nr 1  DO REGULAMINU SERWISU ZDROWYSEN.PL  DLA LEKARZY- OGÓLNY WZÓR UMOWY ZAWIERANEJ MIĘDZY USŁUGODAWCĄ A UŻYTKOWNIKIEM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 

UMOWA ZLECENIE

zawarta w Warszawie

pomiędzy

Healthnomic S.A. z siedzibą w Warszawie,

pod adresem: Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000868874, NIP: 5252842592,

zwaną w dalszej części umowy ”Zleceniodawcą”

a prowadzącym działalność gospodarczą Użytkownikiem posiadającym Konto w rozumieniu REGULAMINU strony internetowej ZdrowySen.pl dla Lekarza

zwanym w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą”

zwane dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.

 

Strony postanowiły, co następuje:

§ 1    Przedmiot Umowy

 

W ramach niniejszej Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać na rzecz Zleceniodawcy w szczególności następujące czynności:

1) zarejestrować się do odpowiedniego modułu przeznaczonego dla lekarzy w systemie informatycznym ZdrowySen.pl, udostępnionym przez Zleceniodawcę, wyrażając wszelkie wymagane zgody do korzystania z niego i przetwarzania danych oraz wskazując wszelkie dane wymagane przez system przy rejestracji,

2) ukończyć szkolenie dla lekarzy z zakresu problematyki zaburzeń oddychania podczas snu, dostarczane przez Zleceniodawcę,

3) dokonywać wstępnej diagnozy pacjentów obsługiwanych w ramach swojej praktyki pod kątem występowania objawów bezdechu sennego,

4) informować pacjentów w trakcie ich wizyt o prowadzeniu i procedurze badania diagnostycznego bezdechu sennego stosowanej przez Zleceniodawcę [dalej Badanie], w tym o jego domenie internetowej ZdrowySen.pl,

5) przekazywać otrzymane od Zleceniodawcy materiały informacyjne lub edukacyjne pacjentowi,

6) kierować pacjentów, u których Badanie jest zasadne w ocenie Zleceniobiorcy, do przeprowadzenia Badania, poprzez generowanie odnośnika dla pacjenta do systemu informatycznego Zleceniodawcy i przekazanie tego odnośnika pacjentowi w formie umożliwiającej jego odczytanie w każdym czasie, lub w innej procedurze przewidzianej przez Zleceniodawcę,

7) pogłębiać wiedzę w zakresie problematyki zaburzeń oddychania podczas snu ze szczególnym uwzględnieniem bezdechów sennych dostarczanej przez Zleceniodawcę,

8) edukować pacjentów w zakresie problematyki zaburzeń oddychania podczas snu ze szczególnym uwzględnieniem bezdechów sennych,

9) raportować o zainteresowaniu pacjentów Badaniem na wniosek Zleceniodawcy,

10) przedstawiać wszelkie wymagane przez Zleceniodawcę dokumenty, z których wynika skierowanie danego pacjenta do Badania,

11) niezwłocznie informować Zleceniodawcę o wszelkich zastrzeżeniach pacjentów co do usług realizowanych przez Zleceniodawcę, jeżeli zostaną zgłoszone bezpośrednio Zleceniobiorcy,

12) informować Zleceniodawcę o sugestiach pacjentów dotyczących jakości, ceny oraz warunków wykonania Badania oraz materiałów informacyjnych i edukacyjnych Zleceniodawcy przekazywanych pacjentowi,

13) powstrzymywać się od działań lub zaniechań, które mogłyby narazić Zleceniodawcę na utratę/spadek renomy lub naruszenie dobrego imienia,

w zamian za wynagrodzenie określone w § 3.

 

 

§ 2    Zasady wykonania przedmiotu Umowy

 

1. Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę naukową, doświadczenie i umiejętności potrzebne do wykonania niniejszej Umowy.

2. Zleceniobiorca będzie mieć zapewnioną swobodę w wyborze miejsca i czasu wykonywania zleconych czynności.

3. Zleceniobiorca będzie mieć zapewnioną swobodę samodzielnego podejmowania wszelkich decyzji terapeutycznych, stosownie do swej wiedzy medycznej i doświadczenia zawodowego i w sposób niezależny od faktu skierowania pacjenta do przeprowadzenia Badania.

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać zlecone czynności zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem zawodowym.

5. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonania zleconych czynności. W przypadku wyrządzenia szkody Zleceniodawcy poprzez działania lub zaniechania Zleceniobiorcy zobowiązany jest on do naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

6. Zleceniobiorca wykona zlecone czynności na rzecz Zleceniodawcy osobiście. Zleceniobiorca nie ma prawa powierzać ich wykonania w ramach Umowy innej osobie bez zgody Zleceniodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Zleceniobiorca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub zaniechania takiej osoby (odpowiedzialność solidarna).

7. Zleceniodawca zobowiązuje się zapewnić Zleceniobiorcy niezbędny dostęp do informacji w zakresie umożliwiającym wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.

8. Zleceniobiorca oświadcza, iż zlecone czynności będzie wykonywał za pośrednictwem własnego mienia i sprzętu.

9. Zleceniobiorca zobowiązuje się korzystać z systemu informatycznego ZdrowySen.pl Zleceniodawcy w sposób zgodny z niniejszą Umową oraz stosownymi regulaminami udostępnionymi mu przy rejestracji konta w systemie.

10. Zleceniobiorca niniejszym oświadcza, iż prowadzi działalność gospodarczą i będzie wystawiać faktury VAT tytułem rozliczenia ze Zleceniodawcą.

 

 

§ 3   Wynagrodzenie Zleceniobiorcy i zasady płatności

 

1. Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) netto, powiększonej o należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce, za każdego pacjenta faktycznie skierowanego do Badania przez Zleceniobiorcę, który jednocześnie wykonał Badanie i opłacił jego wykonanie.

2. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone w terminie wskazanym na danej wystawionej przez Zleceniobiorcę fakturze VAT. Wystawienie faktury nastąpi po zakończeniu weryfikacji liczby skierowanych pacjentów na Badanie w danym miesiącu kalendarzowym, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę na platformie ZdrowySen.pl Za zakończenie procesu weryfikacji Strony uznają zatwierdzenie przez Zleceniodawcę danych wskazanych w systemie informatycznym ZdrowySen.pl Zleceniodawcy. W razie wszelkich rozbieżności w danych wskazywanych przez Zleceniobiorcę oraz ustalonych przez Zleceniodawcę, Strony wspólnie przystąpią do ich wyjaśnienia.

3. Doręczenie faktury przez Zleceniobiorcę Zleceniodawcy następuje poprzez wysłanie jej Zleceniodawcy w formie elektronicznej (plik pdf) na adres mail: faktury@healthnomic.pl. Wystawienie danej faktury i jej przesłanie nastąpi nie później niż do 7  dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego faktura dotyczy.

4. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

5. Z zastrzeżeniem kosztów i wydatków odrębnie zaakceptowanych przez Zleceniodawcę oraz kosztów i wydatków wprost przewidzianych w niniejszej Umowie, wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie pokrywa wszelkie inne koszty i wydatki Zleceniobiorcy.

 

§ 4    Zobowiązanie poufności

 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wobec osób trzecich wszelkich nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji programowych, technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych Zleceniodawcy lub innych informacji Zleceniodawcy posiadających wartość gospodarczą (tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tekst jednolity Dz. U. z 2003r., Nr 153, Poz. 1503 z późn. zm.), jak również informacji dotyczących stosunków z klientami oraz samych klientów, w szczególności informacji objętych przedmiotem niniejszej Umowy.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji poufnych, o których powziął lub poweźmie wiadomość w trakcie współpracy. Termin „Informacje poufne” oznacza wszelkie informacje dotyczące współpracy pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą oraz realizacji umów zawartych pomiędzy nimi, a także wszelkie informacje oraz know-how należące do Zleceniodawcy, bądź takie, które w wyniku niniejszej umowy należeć będą do Zleceniodawcy, lub jakiegokolwiek podmiotu powiązanego ze Zleceniodawcą, dotyczące ich działalności, stanu finansów, planów, technologii, produktów, procesów produkcyjnych, umów, zasad prowadzenia działalności, prowadzonej działalności marketingowej, pracowników, klientów, dostawców, stosunków handlowych, danych kandydatów do pracy, dane kontaktowe zleceniobiorców, pracowników i kontrahentów oraz szczegóły dotyczące wynagrodzeń i premii, w tym oferowanych podczas procesu rekrutacji oraz innych spraw natury poufnej, uzyskanych w jakiejkolwiek formie, w tym w formie dokumentów lub nośników elektronicznych, rysunków, wydruków, próbek oraz informacji w formie ustnej, a także wizualnej.

3. Zleceniobiorca nie ma prawa, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy, bezpośrednio ani pośrednio, z jakiejkolwiek przyczyny:

a)       publikować lub w inny sposób ujawniać innym osobom;

b)      wykorzystywać dla własnych celów lub korzyści ani na potrzeby bądź korzyść osób trzecich, z wyjątkiem stosownych celów Zleceniodawcy;

c)  poprzez jakiekolwiek działanie, przeoczenie lub zaniechanie należytej staranności spowodować opublikowania lub nieautoryzowanego ujawnienia, jakichkolwiek Informacji Poufnych, które stały się znane Zleceniobiorcy w związku z zawarciem niniejszej Umowy, w trakcie jej trwania, jak również po jej zakończeniu.

4. Obowiązek zachowania poufności trwa zarówno w okresie obowiązywania niniejszej Umowy jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu bez ograniczeń w czasie. Po zakończeniu świadczenia Usług na podstawie niniejszej Umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest, bez wezwania, zwrócić Zleceniodawcy wszelkie, znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, zarówno w formie wydruku jak i elektronicznej, związane z wykonywanymi przez niego obowiązkami, łącznie z jedynymi egzemplarzami i kopiami tych dokumentów. Ponadto Zleceniobiorca jest zobowiązany nie zachowywać lub sporządzać kopii żadnych dokumentów, które zostały mu powierzone lub do których miał dostęp.

5. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji, które:

1) zostały podane do powszechnej wiadomości bez naruszenia przepisów prawa i bez winy Zleceniobiorcy,

2) Zleceniobiorca uzyskał je w sposób zgodny z prawem od osoby trzeciej bez wymogu zachowania poufności

3)  muszą zostać ujawnione na żądanie uprawnionego organu państwowego lub samorządowego, działającego w granicach swoich kompetencji,

4) muszą zostać ujawnione w ramach wymaganych prawem obowiązków publikacyjnych Zleceniodawcy.

6. Celem zabezpieczenia Informacji Poufnych Zleceniobiorca ma obowiązek stosowanie bezpiecznych rozwiązań szyfrujących na komputerach bądź innych urządzeniach (w tym na nośnikach pamięci) za pomocą, których będzie wykonywać czynności.

7. Wszelkie dane Zleceniodawcy oraz inne dane przekazanie przez niego Zleceniobiorcy winny być przechowywane wyłącznie w sposób wskazany przez Zleceniodawcę i nigdy nie powinny być zapisywane w innych sposób niż zatwierdzony, w szczególności dane takie nie mogą być zapisywane lub przenoszone na zewnętrznych pamięciach masowych, płytach cd/dvd, niezatwierdzonych przez Zleceniodawcę usługach chmurowych.

 

 

§ 5    Pozostałe obowiązki Zleceniobiorcy

 

Korzystając z urządzeń wykorzystywanych przez Zleceniobiorcę do korzystania z systemu informatycznego ZdrowySen.pl Zleceniodawcy, Zleceniobiorca kierować się będzie zasadami zdrowego rozsądku, co oznacza w szczególności:

1. niedopuszczanie jakichkolwiek innych osób trzecich, z wyjątkiem osób wyraźnie wskazanych przez Zleceniodawcę, do korzystania z konta Zleceniobiorcy w systemie informatycznym ZdrowySen.pl Zleceniodawcy,

2. utrzymywania haseł i wszelkich innych danych dostępowych w tajemnicy i nie udostępnianie ich osobo trzecim,

3. powstrzymywanie się od:

a) odwiedzania stron internetowych o potencjalnie niebezpiecznych działaniach,

b) wyłączania ochrony antywirusowej lub elektronicznej zapory,

c)  pobierania treści niedozwolonych lub chronionych prawami osób trzecich,

d) innych podobnych działań, które mogły by narazić dane przechowywane w ramach systemu informatycznego Zleceniobiorcy na ich nieuprawnione przechwycenie, dostęp, kradzież, utratę, uszkodzenie, zniszczenie.

 

 

§ 6    Obowiązywanie umowy

 

1. Niniejsza umowa jest zawarta na czas nieoznaczony.

2.Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego, pisemnego okresu wypowiedzenia lub poprzez likwidację konta Użytkownika w systemie ZdrowySen.pl zgodnie z jego Regulaminem.

3. Zleceniodawca może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Zleceniobiorca:

1) naruszy postanowienia niniejszej Umowy;

2) nie będzie wykonywał zleconych czynności lub będzie je wykonywał nienależycie.

4. Dla uchylenia wątpliwości wygaśnięcie lub rozwiązanie niniejszej Umowy nie będzie miało wpływu na obowiązywanie postanowień § 4 niniejszej Umowy, które będą dalej obowiązywać.

 

§ 7   Postanowienia końcowe

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zmiany Regulaminu systemu ZdrowySen.pl.

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest niedopuszczalne lub nieskuteczne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień Umowy. W miejsce postanowienia niedopuszczalnego lub niewykonalnego obowiązuje takie postanowienie, które w możliwie największym stopniu odpowiada celowi gospodarczemu postanowienia zastępowanego.

3. Strony zgodnie postanawiają, że niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między Stronami odnoszącego się do przedmiotu nią objętego i zastępuje w tym zakresie wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia zawarte pomiędzy Stronami, niezależnie czy były zawarte ustnie czy w formie pisemnej.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych stosownych aktów prawnych.

5. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z tytułu lub w związku z realizacją niniejszej umowy, rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia lub uchylania się przez którąkolwiek ze Stron od ich podjęcia spór rozstrzygnie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

 

 

 

Załącznik Nr 2 DO REGULAMINU SERWISU ZDROWYSEN.PL  DLA LEKARZY - OGÓLNY WZÓR UMOWY ZAWIERANEJ MIĘDZY USŁUGODAWCĄ A UŻYTKOWNIKIEM NIE PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

  

UMOWA ZLECENIE

zawarta w Warszawie

pomiędzy

Healthnomic S.A. z siedzibą w Warszawie,

pod adresem: Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000868874, NIP: 5252842592

zwaną w dalszej części umowy ”Zleceniodawcą”

a nieprowadzącym działalności gospodarczej Użytkownikiem posiadającym Konto w rozumieniu REGULAMINU strony internetowej ZdrowySen.pl dla Lekarza

zwanym w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą”

zwane dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.

 

Strony postanowiły, co następuje:

§ 1    Przedmiot Umowy

 

W ramach niniejszej Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać na rzecz Zleceniodawcy w szczególności następujące czynności:

1) zarejestrować się do odpowiedniego modułu przeznaczonego dla lekarzy w systemie informatycznym ZdrowySen.pl, udostępnionym przez Zleceniodawcę, wyrażając wszelkie wymagane zgody do korzystania z niego i przetwarzania danych oraz wskazując wszelkie dane wymagane przez system przy rejestracji,

2) ukończyć szkolenie dla lekarzy z zakresu problematyki zaburzeń oddychania podczas snu, dostarczane przez Zleceniodawcę,

3) dokonywać wstępnej diagnozy pacjentów obsługiwanych w ramach swojej praktyki pod kątem występowania objawów bezdechu sennego,

4) informować pacjentów w trakcie ich wizyt o prowadzeniu i procedurze badania diagnostycznego bezdechu sennego stosowanej przez Zleceniodawcę [dalej Badanie], w tym o jego domenie internetowej ZdrowySen.pl,

5) przekazywać otrzymane od Zleceniodawcy materiały informacyjne lub edukacyjne pacjentowi,

6)  kierować pacjentów, u których Badanie jest zasadne w ocenie Zleceniobiorcy, do przeprowadzenia Badania, poprzez generowanie odnośnika dla pacjenta do systemu informatycznego Zleceniodawcy i przekazanie tego odnośnika pacjentowi w formie umożliwiającej jego odczytanie w każdym czasie lub w innej procedurze przewidzianej przez Zleceniodawcę,

7) pogłębiać wiedzę w zakresie problematyki zaburzeń oddychania podczas snu ze szczególnym uwzględnieniem bezdechów sennych dostarczanej przez Zleceniodawcę,

8) edukować pacjentów w zakresie problematyki zaburzeń oddychania podczas snu ze szczególnym uwzględnieniem bezdechów sennych,

9) raportować o zainteresowaniu pacjentów Badaniem na wniosek Zleceniodawcy,

10)  przedstawiać wszelkie wymagane przez Zleceniodawcę dokumenty, z których wynika skierowanie danego pacjenta do Badania,

11) niezwłocznie informować Zleceniodawcę o wszelkich zastrzeżeniach pacjentów co do usług realizowanych przez Zleceniodawcę, jeżeli zostaną zgłoszone bezpośrednio Zleceniobiorcy,

12) informować Zleceniodawcę o sugestiach pacjentów dotyczących jakości, ceny oraz warunków wykonania Badania oraz materiałów informacyjnych i edukacyjnych Zleceniodawcy przekazywanych pacjentowi,

13) powstrzymywać się od działań lub zaniechań, które mogłyby narazić Zleceniodawcę na utratę/spadek renomy lub naruszenie dobrego imienia, w zamian za wynagrodzenie określone w § 3.

 

 

§ 2    Zasady wykonania przedmiotu Umowy

 

1. Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę naukową, doświadczenie i umiejętności potrzebne do wykonania niniejszej Umowy.

2. Zleceniobiorca będzie mieć zapewnioną swobodę w wyborze miejsca i czasu wykonywania zleconych czynności.

3. Zleceniobiorca będzie mieć zapewnioną swobodę samodzielnego podejmowania wszelkich decyzji terapeutycznych, stosownie do swej wiedzy medycznej i doświadczenia zawodowego i w sposób niezależny od faktu skierowania pacjenta do przeprowadzenia Badania.

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać zlecone czynności zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem zawodowym.

5. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonania zleconych czynności. W przypadku wyrządzenia szkody Zleceniodawcy poprzez działania lub zaniechania Zleceniobiorcy zobowiązany jest on do naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

6. Zleceniobiorca wykona zlecone czynności na rzecz Zleceniodawcy osobiście. Zleceniobiorca nie ma prawa powierzać ich wykonania w ramach Umowy innej osobie bez zgody Zleceniodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Zleceniobiorca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub zaniechania takiej osoby (odpowiedzialność solidarna).

7. Zleceniodawca zobowiązuje się zapewnić Zleceniobiorcy niezbędny dostęp do informacji w zakresie umożliwiającym wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.

8. Zleceniobiorca oświadcza, iż zlecone czynności będzie wykonywał za pośrednictwem własnego mienia i sprzętu.

9. Zleceniobiorca zobowiązuje się korzystać z systemu informatycznego ZdrowySen.pl Zleceniodawcy w sposób zgodny z niniejszą Umową oraz stosownymi regulaminami udostępnionymi mu przy rejestracji konta w systemie.

10. Zleceniobiorca niniejszym oświadcza, iż nie prowadzi działalności gospodarczej, jednak podlega składkom na ubezpieczenie społeczne z tytułu umowy o pracę. W innym wypadku umowa nie wchodzi w życie i nie jest możliwe jej zawarcie co wynika również z regulaminu usługi ZdrowySen.pl

 

§ 3    Wynagrodzenie Zleceniobiorcy i zasady płatności

 

1. Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości 50 zł (pięćdziesięciu złotych) brutto, za każdego pacjenta faktycznie skierowanego do Badania przez Zleceniobiorcę, który jednocześnie wykonał Badanie i opłacił jego wykonanie.

2. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone w terminie 10 dni od zakończenia weryfikacji liczby skierowanych pacjentów na Badanie w danym miesiącu kalendarzowym i wystawienia przez Zleceniobiorcę stosownego rachunku, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę na platformie ZdrowySen.pl. Za zakończenie procesu weryfikacji Strony uznają zatwierdzenie przez Zleceniodawcę danych wskazanych w systemie informatycznym ZdrowySen.pl Zleceniodawcy. W razie wszelkich rozbieżności w danych wskazywanych przez Zleceniobiorcę oraz ustalonych przez Zleceniodawcę, Strony wspólnie przystąpią do ich wyjaśnienia.

3. Wystawienie przez Zleceniobiorcę rachunku dla Zleceniodawcy następuje za pośrednictwem systemu Zleceniodawcy ZdrowySen.pl poprzez wygenerowanie rachunku wewnątrz tego systemu i rachunek  ten obejmować będzie właściwe wynagrodzenie wynikające z danego miesięcznego rozliczenia do systemu ZdorwySen.pl z wykorzystaniem odpowiedniej jego zakładki i funkcjonalności. Wygenerowany rachunek przesłany zostanie Zleceniodawcy w formie elektronicznej (plik pdf) na adres mail: faktury@healthnomic.pl. Wystawienie i przesłanie rachunku nastąpi nie później niż do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego danych rachunek dotyczy.

4. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

5. Z zastrzeżeniem kosztów i wydatków odrębnie zaakceptowanych przez Zleceniodawcę oraz kosztów i wydatków wprost przewidzianych w niniejszej Umowie, wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie pokrywa wszelkie inne koszty i wydatki Zleceniobiorcy.

 

 

§ 4    Zobowiązanie poufności

 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wobec osób trzecich wszelkich nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji programowych, technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych Zleceniodawcy lub innych informacji Zleceniodawcy posiadających wartość gospodarczą (tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tekst jednolity Dz. U. z 2003r., Nr 153, Poz. 1503 z późn. zm.), jak również informacji dotyczących stosunków z klientami oraz samych klientów, w szczególności informacji objętych przedmiotem niniejszej Umowy.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji poufnych, o których powziął lub poweźmie wiadomość w trakcie współpracy. Termin „Informacje poufne” oznacza wszelkie informacje dotyczące współpracy pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą oraz realizacji umów zawartych pomiędzy nimi, a także wszelkie informacje oraz know-how należące do Zleceniodawcy, bądź takie, które w wyniku niniejszej umowy należeć będą do Zleceniodawcy, lub jakiegokolwiek podmiotu powiązanego ze Zleceniodawcą, dotyczące ich działalności, stanu finansów, planów, technologii, produktów, procesów produkcyjnych, umów, zasad prowadzenia działalności, prowadzonej działalności marketingowej, pracowników, klientów, dostawców, stosunków handlowych, danych kandydatów do pracy, dane kontaktowe zleceniobiorców, pracowników i kontrahentów oraz szczegóły dotyczące wynagrodzeń i premii, w tym oferowanych podczas procesu rekrutacji oraz innych spraw natury poufnej, uzyskanych w jakiejkolwiek formie, w tym w formie dokumentów lub nośników elektronicznych, rysunków, wydruków, próbek oraz informacji w formie ustnej, a także wizualnej.

3. Zleceniobiorca nie ma prawa, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy, bezpośrednio ani pośrednio, z jakiejkolwiek przyczyny:

a) publikować lub w inny sposób ujawniać innym osobom;

b) wykorzystywać dla własnych celów lub korzyści ani na potrzeby bądź korzyść osób trzecich, z wyjątkiem stosownych celów Zleceniodawcy;

c) poprzez jakiekolwiek działanie, przeoczenie lub zaniechanie należytej staranności spowodować opublikowania lub nieautoryzowanego ujawnienia, jakichkolwiek Informacji Poufnych, które stały się znane Zleceniobiorcy w związku z zawarciem niniejszej Umowy, w trakcie jej trwania, jak również po jej zakończeniu.

4. Obowiązek zachowania poufności trwa zarówno w okresie obowiązywania niniejszej Umowy jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu bez ograniczeń w czasie. Po zakończeniu świadczenia Usług na podstawie niniejszej Umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest, bez wezwania, zwrócić Zleceniodawcy wszelkie, znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, zarówno w formie wydruku jak i elektronicznej, związane z wykonywanymi przez niego obowiązkami, łącznie z jedynymi egzemplarzami i kopiami tych dokumentów. Ponadto Zleceniobiorca jest zobowiązany nie zachowywać lub sporządzać kopii żadnych dokumentów, które zostały mu powierzone lub do których miał dostęp.

5. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji, które:

1) zostały podane do powszechnej wiadomości bez naruszenia przepisów prawa i bez winy Zleceniobiorcy,

2) Zleceniobiorca uzyskał je w sposób zgodny z prawem od osoby trzeciej bez wymogu zachowania poufności

3) muszą zostać ujawnione na żądanie uprawnionego organu państwowego lub samorządowego, działającego w granicach swoich kompetencji,

4) muszą zostać ujawnione w ramach wymaganych prawem obowiązków publikacyjnych Zleceniodawcy.

6. Celem zabezpieczenia Informacji Poufnych Zleceniobiorca ma obowiązek stosowanie bezpiecznych rozwiązań szyfrujących na komputerach bądź innych urządzeniach (w tym na nośnikach pamięci) za pomocą, których będzie wykonywać czynności.

7. Wszelkie dane Zleceniodawcy oraz inne dane przekazanie przez niego Zleceniobiorcy winny być przechowywane wyłącznie w sposób wskazany przez Zleceniodawcę i nigdy nie powinny być zapisywane w innych sposób niż zatwierdzony, w szczególności dane takie nie mogą być zapisywane lub przenoszone na zewnętrznych pamięciach masowych, płytach cd/dvd, niezatwierdzonych przez Zleceniodawcę usługach chmurowych.

 

 

§ 5    Pozostałe obowiązki Zleceniobiorcy

 

Korzystając z urządzeń wykorzystywanych przez Zleceniobiorcę do korzystania z systemu informatycznego ZdrowySen.pl Zleceniodawcy, Zleceniobiorca kierować się będzie zasadami zdrowego rozsądku, co oznacza w szczególności:

1) nie dopuszczanie jakichkolwiek innych osób trzecich, z wyjątkiem osób wyraźnie wskazanych przez Zleceniodawcę, do korzystania z konta Zleceniobiorcy w systemie informatycznym ZdrowySen.pl Zleceniodawcy,

2) utrzymywania haseł i wszelkich innych danych dostępowych w tajemnicy i nie udostępnianie ich osobo trzecim,

3) powstrzymywanie się od:

a) odwiedzania stron internetowych o potencjalnie niebezpiecznych działaniach,

b) wyłączania ochrony antywirusowej lub elektronicznej zapory,

c) pobierania treści niedozwolonych lub chronionych prawami osób trzecich,

d) innych podobnych działań, które mogły by narazić dane przechowywane w ramach systemu informatycznego Zleceniobiorcy na ich nieuprawnione przechwycenie, dostęp, kradzież, utratę, uszkodzenie, zniszczenie.

 

 

§ 6    Obowiązywanie umowy

 

1. Niniejsza umowa jest zawarta na czas nieoznaczony.

2.Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego, pisemnego okresu wypowiedzenia lub poprzez likwidację konta Użytkownika w systemie ZdrowySen.pl zgodnie z jego Regulaminem.

3. Zleceniodawca może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Zleceniobiorca:

1) naruszy postanowienia niniejszej Umowy;

2) nie będzie wykonywał zleconych czynności lub będzie je wykonywał nienależycie.

4. Dla uchylenia wątpliwości wygaśnięcie lub rozwiązanie niniejszej Umowy nie będzie miało wpływu na obowiązywanie postanowień § 4 niniejszej Umowy, które będą dalej obowiązywać.

 

 

§ 7    Postanowienia końcowe

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zmiany Regulaminu systemu ZdrowySen.pl.

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest niedopuszczalne lub nieskuteczne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień Umowy. W miejsce postanowienia niedopuszczalnego lub niewykonalnego obowiązuje takie postanowienie, które w możliwie największym stopniu odpowiada celowi gospodarczemu postanowienia zastępowanego.

3. Strony zgodnie postanawiają, że niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między Stronami odnoszącego się do przedmiotu nią objętego i zastępuje w tym zakresie wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia zawarte pomiędzy Stronami, niezależnie czy były zawarte ustnie czy w formie pisemnej.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych stosownych aktów prawnych.

5. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z tytułu lub w związku z realizacją niniejszej umowy, rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia lub uchylania się przez którąkolwiek ze Stron od ich podjęcia spór rozstrzygnie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.