Regulamin dla Pacjenta

REGULAMIN

usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej www.zdrowysen.pl

dla Pacjenta

 

 

§ 1 Definicje

Telemedyczne Centrum Healthnomic - biuro obsługi, które odpowiada ze strony Usługodawcy za kontakt i zdalną opiekę nad Użytkownikiem, dostępne pod numerem telefonu: +48 665 551 199 i adresem e-mail: info@healthnomic.pl

Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz Zamówienia – usługa elektroniczna w postaci interaktywnego formularza dostępnego na Stronie i wypełnianego przez Użytkownika, umożliwiająca zamówienie Urządzenia Telemetrycznego.

Konto – usługa elektroniczna dostępna w ramach Strony, na której gromadzone są informacje o Użytkowniku.

OBS - Obturacyjny Bezdech Senny.

Platforma Osascan – platforma telemedyczna, będąca wyrobem medycznym, z pomocą której Usługodawca wykonuje Usługę Telemdyczną.

Pracownicy służby zdrowia - pracownicy służby zdrowia zatrudnieni u Usługodawcy uprawnieni do świadczenia i świadczący Usługę Telemedyczną.

Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług elektronicznych określający zasady korzystania ze Strony, świadczonych za jej pośrednictwem usług drogą elektroniczną stanowiący regulamin, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Strona - portal internetowy Usługodawcy prowadzony pod adresem www.zdrowysen.pl za pośrednictwem której Usługodawca świadczy usługi elektroniczne.

Umowa użyczenia – umowa użyczenia Urządzenia telemetrycznego zawierana albo zawarta między Użytkownikiem a Usługodawcą za pośrednictwem Strony, na zasadach określonych w Regulaminie.

Urządzenie telemetryczne - Urządzenie Diagnostyczne służące do telemedycznej diagnostyki Obturacyjnego Bezdechu Sennego (OBS). Na pełny zestaw Urządzenia Telemetrycznego wraz z oprzyrządowaniem składa się: Urządzenie Diagnostyczne Healthnomic – 1 szt.; ładowarka – 1 szt.; napalcowy czujnik saturacji krwi (zgodne z NONIN® PureLight®) – 1 szt.; przewody EKG z zatrzaskiem do elektrod jednorazowych – 1 komplet; czujnik przepływu powietrza przez nos i usta i czujniki ruchu – 1 komplet; plastry do montażu czujników - 1 szt.; jednorazowe elektrody do EKG – 1 szt.; futerał i pas do urządzenia – 1 komplet; instrukcja obsługi – 1 szt.

Usługa Telemedyczna - usługa zdrowotna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem pracowników służby zdrowia Użytkownikowi w celu oceny stanu zdrowia Użytkownika pod kątem OBS, na podstawie opracowania przez pracownika służby zdrowia danych dostarczonych z Urządzenia telemetrycznego w systemie teleinformatycznym w wyniku wykonanego przez Użytkownika badania diagnostycznego za pomocą Urządzenia telemetrycznego.

Usługodawca –Scanlink Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000759099, NIP: 5213847444; REGON: 381875772, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, udostępniającą usługi za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.zdrowysen.pl,adres poczty elektronicznej: info@healthnomic.pl

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług dostępnych za pośrednictwem Strony.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki użytkowania Urządzenia Telemetrycznego przez Użytkownika i świadczenia Usługi Telemedycznej na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę, oraz warunki świadczenia pozostałych usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Strony, ściśle związanych ze świadczeniem Usługi Telemedycznej.

2. Usługodawca jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą oraz udziela świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, jako zarejestrowany Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą o numerze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą - 000000206584 prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego.

3. W zakresie usług Usługodawca może prowadzić akcje promocji zdrowia, zgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi. W takim przypadku Usługodawca określi zasady prowadzenia akcji promocji zdrowia w sposób odrębny od niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych regulaminem promocji, zastosowanie będzie mieć niniejszy Regulamin.

4. Usługi elektroniczne świadczone za pośrednictwem Strony są skierowane do pacjentów wyłącznie w zakresie dotyczącym usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem wyrobów medycznych.

5. Umowa Usługi Telemedycznej zawierana na zasadach określonych w Regulaminie jest umową dotyczącą usług zdrowotnych w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta i stanowi usługę główną świadczoną przez Usługodawcę. Pozostałe usługi świadczone za pośrednictwem Strony są usługami dodatkowymi do Usługi Telemedycznej.

6. W sprawach związanych z usługami świadczonymi za pośrednictwem Strony można kontaktować się z Usługodawcą pod adresem e-mail: info@healthnomic.pl bądź pod nr tel. +48 665 551 199.

7. Ogłoszenia, cenniki i inne informacje na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do zawarcia umowy.

8. Do Regulaminu mają zastosowanie w szczególności następujące akty prawne:

a) Prawo telekomunikacyjne - Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.);

b) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.);

c) Ustawa o działalności leczniczej - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.);

d) Ustawa o prawach pacjenta - Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 186 ze zm.);

e) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

f) Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).

9. Usługodawca świadczy usługi elektroniczne na Stronie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w zakresie w jakim dotyczy to dostępu Użytkownika do Strony.

10. Usługodawca informuje, że może wyjątkowo zaprzestać czasowego udostępniania niektórych Usług dostępnych na Stronie w celu dokonania prac technicznych, konserwacyjnych, modernizacyjnych lub aktualizacyjnych na Stronie. Usługodawca dołoży racjonalnych starań, aby ograniczenia lub wstrzymanie dostępności trwało nie dłużej niż jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony lub danej usługi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym wskutek działania siły wyższej.

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika niekompletnych, nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, w tym podania danych osób trzecich bez ich wiedzy lub zgody, zarówno na etapie rejestracji Konta jak i późniejszym. Za skutki podania błędnych, niekompletnych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub w inny sposób nieprawidłowych danych wyłączna odpowiedzialność spoczywa na Użytkowniku.

12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) skutki i szkody wyrządzone Użytkownikowi lub osobom trzecim w wyniku korzystania ze Strony lub z usług świadczonych za pośrednictwem Strony przez Użytkownika w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

b) działania i zaniechania osób trzecich, z wyjątkiem osób, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa lub zawartych umów.

 

§ 3 Postanowienia wspólne dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Strony

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Strony usługi w postaci Konta, Formularza Zamówienia, Usługi użyczenia Urządzenia telemetrycznego oraz Usługi Telemedycznej.

2. Funkcjonalność usługi elektronicznej Konta obejmuje:

a) rejestrację i obsługę Konta,

b) wprowadzenie i gromadzenie danych Użytkownika,

c) komunikację za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

d) dostęp do Formularza Zamówienia, w celu zamówienia Urządzenia telemetrycznego i wykonania Usługi Telemedycznej,

e) obsługę płatności za zamówienie Urzadzenia telemetrycznego oraz wykonanie Usługi Telemedycznej,

f) transmisję danych medycznych przez sieć telekomunikacyjną pomiędzy Urządzeniem telemetrycznym a Stroną,

g) przekazywanie danych Użytkownika do platformy Osascan w celu wykonania Usługi telemedycznej,

h) udostępnienie wyników badania Urządzeniem telemetrycznym dla Użytkownika,

i) transfer danych między Użytkownikiem a Usługodawcą,

j) udostępnianie informacji o usługach elektronicznych świadczonych w ramach Strony,

k) zgłaszanie i obsługę reklamacji,

l) badanie oceny usługi poprzez przesyłanie zapytań lub kontakt telefoniczny o ocenę udzielonej usługi lub świadczenia.

3. Dostęp do pozostałych usług w ramach Strony wymaga posiadania aktywnego Konta w systemie informatycznym Usługodawcy.

4. Usługi elektroniczne w ramach Strony są świadczone nieodpłatnie.

5. Wymagania techniczne niezbędne do realizacji usług dostępnych na Stronie, są następujące: (1) komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) aktywne konto poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej, lub Chrome w wersji 49 lub nowszej, lub Firefox w wersji 43 lub nowszej, lub Microsoft Edge w wersji 13 lub nowszej, lub Opera w wersji 36 lub nowszej, lub Safari w wersji 4 lub nowszej, z włączoną możliwością zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

6. Reklamacje związane ze świadczeniem usług lub związane z działaniem Strony Użytkownik może składać na adres: info@healthnomic.pl

7. Ustosunkowanie się do reklamacji nastąpi bez nieuzasadnionej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu danych w związku ze świadczonymi w ramach Strony usługami, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. Usługodawca informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

9. Usługodawca może pozbawić lub ograniczyć Użytkownikowi prawo do korzystania ze Strony, w tym usług dostępnych za jej pośrednictwem, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności, gdy Użytkownik:

a) podał w trakcie rejestracji Konta dane niezgodne z prawdą, niedokładne, nieaktualne, wprowadzające w błąd;

b) dopuścił się za pośrednictwem Strony naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników lub personelu Usługodawcy;

c) dopuści się innych działań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, lub godzące w dobre imię Usługodawcy.

 

§ 3a Konto

1. Założenie Konta dokonuje się automatycznie po wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracji Konta dostępnego na Stronie, wraz z akceptacją przez Użytkownika warunków regulaminu, polityki prywatności i pozostałych wymaganych zgód, w tym dotyczących przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usług na podstawie Regulaminu i po wyborze opcji „Załóż konto”, a następnie aktywacji Konta poprzez link aktywacyjny przesłany Użytkownikowi. W formularzu rejestracji wymagane jest podanie przez Użytkownika swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz hasła składającego się co najmniej z 8 znaków. W przypadku otrzymania przez Użytkownika indywidualnego kodu od lekarza informującego o Usłudze Telemedycznej, Użytkownik powinien podać jednocześnie ten kod podczas rejestracji.

2. Poza danymi wskazanymi w ust. 1 w formularzu rejestracyjnym należy podać następujące dane:

- nazwisko i imię (imiona),

- data urodzenia,

- adres zamieszkania.

3. Adres e-mail  Użytkownika podany w trakcie rejestracji Konta jest powiązany ze Stroną, służy do identyfikacji oraz do komunikacji z Użytkownikiem. Użytkownik zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki poinformować Usługodawcę o zmianie adresu e-mail poprzez kontakt z Usługodawcą lub samodzielne dokonanie zmiany właściwego adresu e-mail w opcjach Konta.

4. Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim danych dostępowych do Strony i niezwłocznie poinformować Usługodawcę o wszelkiego rodzaju naruszeniach bezpieczeństwa lub wypadku skorzystania z Konta przez osoby nieuprawnione.

5. Informacja o założeniu Konta zostanie przesłana na wskazany przez Użytkownika przy zakładaniu Konta adres poczty elektronicznej celem potwierdzenia poprawności adresu mail i aktywacji konta.

6. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony. Użytkownik może  żądać usunięcia Konta w każdym czasie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@healthnomic.pl lub za pośrednictwem odpowiedniej opcji Konta. Usunięcie Konta następuje natychmiastowo w przypadku jego usunięcia za pośrednictwem opcji Konta, a w pozostałych przypadkach – w terminie 7 dni od doręczenia żądania usunięcia Konta.

7. Ponowne założenie Konta przez Użytkownika jest możliwe w każdym czasie po jego usunięciu.

 

§ 3b Formularz Zamówienia

1. Za pośrednictwem Formularza Zamówienia dostępnego w ramach Strony Użytkownik może dokonać zamówienia Urządzenia telemetrycznego w celu wykonania badania diagnostycznego OBS. Złożenie zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczne z zawarciem Umowy użyczenia Urządzenia telemetrycznego na zasadach wskazanych w § 3c.

2. Cena użyczenia Urządzenia telemetrycznego podana na Stronie jest wyrażona w PLN i zawiera podatek od towarów i usług.

3. Strony są związane ceną, obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadkach, gdy:

a) Urządzenie telemetryczne zostało wycofane lub wstrzymane w obrocie na terenie Polski;

b) Formularz Zamówienia nie został wypełniony poprawnie lub dane wymagane do kontaktu nie zostały wskazane poprawnie, na skutek czego Usługodawca nie może skontaktować się z Użytkownikiem w celu weryfikacji jego danych;

c) realizacja zamówienia skutkowałaby naruszeniem przez Usługodawcę przepisów prawa dotyczących prowadzenia obrotu Urządzeniem telemetrycznym;

d) jest do tego zobowiązany lub uprawniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

W takim przypadku Usługodawca bezzwłocznie poinformuje Użytkownika o odmowie realizacji zamówienia.

5. Jednorazowo w ramach danego zamówienia Użytkownik może dokonać zamówienia tylko jednego Urządzenia telemetrycznego.

6. Skuteczne złożenie zamówienia przez Użytkownika wymaga wypełnienia przez niego Formularza Zamówienia poprzez wskazanie wszystkich obowiązkowych danych, akceptacji Regulaminu, a następnie wyborze opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” i dokonania płatności. Formularz Zamówienia wymaga podania przez Użytkownika następujących danych dotyczących Użytkownika: imię i nazwisko, PESEL, płeć, datę urodzenia, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, województwo, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, wzrost, waga oraz danych dotyczących Umowy użyczenia: sposób dostawy, sposób płatności, jak również wypełnienie udostępnionej przez Usługodawcę w Formularzu Zamówienia ankiety dotyczącej senności w skali EPWORTH. W przypadku braku numeru PESEL przed złożeniem zamówienia należy skontaktować się z Usługodawcą.

7. Użytkownik w Formularzu Zamówienia wskazuje, iż nie posiada wszczepionego rozrusznika serca. Użytkownik, który posiada taki rozrusznik nie może dokonać zamówienia Urządzenia telemetrycznego i w stosunku do takiego Użytkownika nie jest dostępna Usługa Telemedyczna.

8. W przypadku gdy dane dotyczące Użytkownika zostały zapisane na Koncie w celu automatycznego uzupełnienia Formularza Zamówienia, Użytkownik powinien przed jego zatwierdzeniem dokonać weryfikacji wskazanych danych.

9. Przewidziane przez Usługodawcę sposoby dostawy, przewidywane czasy dostawy oraz sposoby płatności zostaną wskazane w Formularzu Zamówienia, do wyboru przez Użytkownika.

10. Po złożeniu zamówienia Usługodawca potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie przez Usługodawcę Użytkownikowi stosownej wiadomości elektronicznej (e-mail) na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Użytkownika i przyjmuje zamówienie do realizacji.

11. Usługa elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest jednorazowo dla celów pojedynczego zamówienia i jej świadczenie ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia albo z chwilą zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez Użytkownika.

 

§ 3c Usługa użyczenia Urządzenia telemetrycznego

1. Użytkownik ma prawo korzystania z Urządzenia na podstawie Umowy użyczenia zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na podstawie zamówienia dokonanego za pośrednictwem Formularza Zamówienia. Umowa użyczenia zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia otrzymania zamówienia przez Usługodawcę.

2. Usługa użyczenia Urządzenia Telemetrycznego jest świadczona wyłącznie w celu wykonania Usługi Telemedycznej, będącej usługą zdrowotną świadczoną przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny stanu zdrowia pod kątem OBS, łącznie z udostępnianiem wyrobu medycznego w postaci Urządzenia Telemetrycznego.

3. Na Użytkownika nie jest przenoszone prawo własności Urządzenia Telemetrycznego, a Użytkownik nie jest uprawniony do pobierania pożytków z Urządzenia Telemetrycznego.

4. Umowa użyczenia Urządzenia Telemetrycznego zawierana jest na czas oznaczony 2 dni, który rozpoczyna bieg z chwilą dostarczenia Użytkownikowi Urządzenia Telemetrycznego.

5. Osobą uprawnioną do użytkowania Urządzenia Telemetrycznego jest wyłącznie Użytkownik. Nie jest on uprawniony do udostępniania Urządzenia Telemetrycznego osobom trzecim. W przypadku udostępnienia Urządzenia Telemetrycznego osobie trzeciej, Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody wynikające z działania lub zaniechania tych osób, jak za własne działania lub zaniechania oraz za wszelkie szkody związane z udostępnieniem Urządzenia Telemetrycznego osobie nieprzeszkolonej pod kątem korzystania z tego urządzenia.

6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Urządzenia Telemetrycznego zgodnie z jego instrukcją używania, właściwościami, przeznaczeniem i zaleceniami personelu Usługodawcy.

7. Użytkownik może w tym samym czasie użytkować jedno Urządzenie Telemetryczne.

8. Warunki dostawy Użytkownikowi Urządzenia telemetrycznego zostały określone w § 5 Regulaminu.

9. Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu Urządzenia telemetrycznego przed upływem okresu obowiązywania Umowy użyczenia, poprzez wysyłkę przesyłką kurierską opatrzoną etykietą zwrotu otrzymaną wraz z dostawą urządzenia telemetrycznego, po uprzednim umówieniu odbioru u kuriera, pod wskazanym w instrukcji Urządzenia telemetrycznego numerem telefonu. Urządzenie powinno zostać zwrócone w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem zwykłego zużycia będącego następstwem prawidłowego używania Urządzenia telemetrycznego. Koszty zwrotu Urządzenia telemetrycznego ponosi Usługodawca, pod warunkiem wyboru zwrotu w formie wyżej wymienionej.

10. Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu Urządzenia Telemetrycznego wraz ze wszystkimi akcesoriami, zapakowanego w oryginalne opakowanie lub inne opakowanie zabezpieczające urządzenie przed uszkodzeniem.

11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wszelkie uszkodzenia Urządzenia telemetrycznego i jego zużycie nie wynikające z prawidłowego użytkowania Urządzenia telemetrycznego, w szczególności za:

a) uszkodzenia wynikające z zalania, uderzenia, zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperatury, przepięcia,

b) uszkodzenia wynikające z nadmiernej eksploatacji urządzenia, wykraczające ponad normalne zużycie,

c) uszkodzenia wynikające z użytkowania niezgodnie z właściwościami, przeznaczeniem i celem,

d) uszkodzenia wynikające z nieautoryzowanej ingerencji w urządzenie,

e) utrata lub zniszczenie Urządzenia telemetrycznego (w tym któregokolwiek z akcesoriów).

12. Odpowiedzialność Użytkownika za uszkodzenia lub utratę Urządzenia telemetrycznego jest ograniczona do równowartości wartości odtworzeniowej Urządzenia telemetrycznego.

13. Użytkownik nie może bez zgody Usługodawcy dokonywać żadnych zmian lub ulepszeń bądź demontować Urządzenia telemetrycznego.

14. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać wszelkie usterki, uszkodzenia lub utratę Urządzenia telemetrycznego poprzez kontakt z Telemedycznym Centrum Healthnomic. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne dalsze szkody powstałe w wyniku niezgłoszenia usterki, uszkodzenia lub utraty Urządzenia telemetrycznego.

15. Usługodawca poinformuje Użytkownika na piśmie lub w formie elektronicznej w terminie trzech Dni roboczych liczonych od dnia dostarczenia Urządzeń Telemetrycznych do Usługodawcy o stwierdzonych uszkodzeniach. Po upływie tego terminu uznaje się, że Urządzenia Telemetryczne zostały zwrócone sprawne i w stanie niepogorszonym.

16. Usługodawca w przypadku stwierdzenia uszkodzeń Urządzenia telemetrycznego ma prawo zlecenia naprawy Urządzenia telemetrycznego na koszt Użytkownika, a w przypadku, gdy naprawa przewyższa wartość Urządzenia telemetrycznego – do obciążenia Użytkownika kosztami wyprodukowania nowego Urządzenia telemetrycznego.

17. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia odwołania wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej od wyników kontroli Urządzenia telemetrycznego w terminie 5 Dni roboczych liczonych od otrzymania informacji o wynikach kontroli. Pismo nadane w placówce pocztowej operatora publicznego z zachowaniem terminu wskazanego w niniejszym przepisie uważa się za złożone skutecznie.

18. W przypadku skutecznego wniesienia odwołania przez Użytkownika, Usługodawca przekaże Urządzenie telemetryczne do oceny niezależnemu rzeczoznawcy ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Oddział Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji. Koszty opinii rzeczoznawczy poniesie strona, której stanowisko nie zostanie podzielone przez rzeczoznawcę.

19. Opóźnienie w zwrocie Urządzenia telemetrycznego przez Użytkownika upoważnia Usługodawcę do obciążenia Użytkownika karą umowną w wysokości 25 zł za każdy dzień opóźnienia w zwrocie Urządzenia Telemetrycznego, przy czym w przypadku zaistnienia szkody przewyższającej wysokość kary umownej Usługodawca ma prawo do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

20. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zapisanych na Urządzeniu telemetrycznym i nie jest zobowiązany do ich odtworzenia, jeśli utrata ta wynikła na skutek działania osób trzecich lub okoliczności siły wyższej.

21. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, do Umowy użyczenia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Umowy użyczenia znajdujące się w Kodeksie Cywilnym.

 

§ 3c Usługa Telemedyczna

1.  Wyniki badania opracowane w ramach Usługi Telemedycznej zostaną udostępnione Użytkownikowi w terminie 72 godzin od przesłania danych z Urządzenia telemetrycznego do systemu teleinformatycznego Usługodawcy. O udostępnieniu wyników Użytkownik zostanie poinformowany w formie mailowej. Wyniki będą możliwe do zapisania i pobrania z Konta w każdym czasie po ich udostępnieniu na Koncie.

2. Warunkiem skorzystania z Usługi Telemedycznej jest zawarcie Umowy użyczenia urządzenia Telemetrycznego i dokonanie płatności za użyczenie urządzenia.

3.  Koszt wykonania Usługi Telemedycznej zawiera się w cenie zamówienia Urządzenia Telemetrycznego.

4.  Zawarcie Umowy użyczenia jest równoznaczne z zawarciem umowy na wykonanie Usługi Telemedycznej oraz udzieleniem zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego w postaci Usługi Telemedycznej. Przed zawarciem umowy Użytkownik ma prawo do otrzymania od Usługodawcy informacji zgodnie art. 9 ust. 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w zakresie udzielanych przez Usługodawcę świadczeń zdrowotnych, co w przypadku Usługi Telemedycznej oznacza informację o dających się przewidzieć następstwach zastosowania albo zaniechania przeprowadzenia badania diagnostycznego Urządzeniem telemetrycznym.

5. Korzystanie z Usługi Telemedycznej przez Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie jest ponadto równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przekazanie danych Użytkownika do platformy Osascan w celu wykonania Usługi Telemedycznej, oraz aby wszelkie dane lub informacje ujawnione w ramach Usługi Telemedycznej znalazły się w jego dokumentacji medycznej, w tym w szczególności wyraża zgodę, aby:

a) istotne dane lub odczyty, uzyskiwane w ramach udzielania świadczeń zdrowotnych na odległość zostały uwzględnione w dokumentacji w formie ostatecznej, tj. przetworzonej i opracowanej przez pracownika służby zdrowia;

b) w dokumentacji medycznej umieszczona została informacja o udzieleniu danego świadczenia zdrowotnego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;

c) wszelkie dane lub informacje ujawnione w ramach Usługi Telemedycznej były udostępniane, przechowywane, przetwarzane przez stosowane przez Usługodawcę narzędzia i systemy komunikacyjne, w tym teleinformatyczne.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niekompletne wyniki Usługi Telemedycznej wskutek niezgodnego z Regulaminem i instrukcją korzystania Urządzenia telemetrycznego wykonania badania lub używania Urządzenia telemetrycznego. O ewentualnych wykrytych nieprawidłowościach Usługodawca poinformuje Użytkownika i skontaktuje się z Użytkownikiem w celu wykrycia przyczyny błędu lub braku, jak również poinstruowania Użytkownika w celu prawidłowego wykonania badania Urządzeniem telemetrycznym. 

7. Pracownicy służby zdrowia wykonujący Usługę Telemedyczną posiadają wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia i kwalifikacje do udzielania usług zdrowotnych w zakresie wskazanym w Regulaminie.

8. Świadczenie przez pracowników służby zdrowia Usługi Telemedycznej, następuje w oparciu o wskazania aktualnej wiedzy medycznej i naukowej, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.

9. Usługodawca zobowiązuje pracowników służby zdrowia do prowadzenia dokumentacji medycznej wytworzonej w związku ze świadczeniem Usługi Telemedycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta.

10. Użytkownikowi zapewnia się prawo wglądu do swojej dokumentacji medycznej za pośrednictwem Konta. Jest on również uprawniony do otrzymania kopii tej dokumentacji, w tym za opłatnością 15 zł za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

 

§ 4 Warunki płatności

1. Aktualnie obowiązujące metody płatności za zamówienie urządzenia i wykonanie Usługi Telemedycznej są wskazane każdorazowo przy dokonywaniu zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.

2. Płatność można zrealizować w następujący sposób:

a) płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24, prowadzonego przez PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań

b) za pomocą przelewu bankowego poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy

16 1140 2062 0000 2812 6600 1001

3. W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz numer zamówienia, wskazany w wiadomości potwierdzającej.

4. Użytkownik obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku zaksięgowania płatności lub doręczenia potwierdzenia zapłaty całości ceny za zamówienie w wyżej wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowanie, a Umowa użyczenia przestanie wiązać Strony, o czym Usługodawca poinformuje Użytkownika.

 

§ 5 Warunki dostawy Urządzenia telemetrycznego

1. O sposobach i terminach dostawy Użytkownik informowany jest w chwili wyboru sposobu dostawy w Formularzu Zamówienia. Terminy dostawy Urządzenia telemetrycznego mogą się różnić w zależności od wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy.

2. Koszty dostawy ponosi Usługodawca.

3. Termin dostawy zamówienia rozpoczyna bieg z chwilą uznania rachunku bankowego Usługodawcy.

4. Informacja o stanie realizacji zamówienia, w tym dostawy będzie na bieżąco przekazywana na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

5. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane zgodnie z treścią zamówienia i we wskazanym w nim terminie z winy Użytkownika (podanie błędnych danych, odmowa przyjęcia zamówienia), Usługodawca może obciążyć Użytkownika kosztami ponownej dostawy.

6. Przed odbiorem przesyłki z Urządzeniem telemetrycznym Użytkownik zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie lub jego zabezpieczenie (taśmy, oklejenia itp.) nie nosi śladów uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Użytkownik powinien sprawdzić Urządzenie telemetryczne w obecności kuriera pod kątem ewentualnych uszkodzeń i braków (w tym uszkodzeń i braków akcesoriów). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Urządzenia telemetrycznego lub braków Użytkownik powinien odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.

 

 

§ 6 Zasady korzystania ze Strony

1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem powszechnie obowiązującym na terytorium Polski i w zgodzie z dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw Usługodawcy i innych osób. Zawartość Strony, w tym układ Strony, treści, grafika, logo, zdjęcia, znaki towarowe podlegają ochronie prawnej, w szczególności z tytułu praw autorskich i praw własności przemysłowej, a kopiowanie tej zawartości nie jest dopuszczalne bez uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy.

2. W szczególności Użytkownik jest zobowiązany do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, treści wulgarnych,

b) korzystania ze Strony w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników,

c) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Strony wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego,

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze Strony przez Użytkownika zaleca się korzystanie podczas użytkowania Strony i kontaktu z Usługodawcą w drodze elektronicznej z odpowiedniego oprogramowania, w tym programów antywirusowych i zapór sieciowych.

4. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych w ramach Strony zgodnych ze stanem faktycznym i niewprowadzających w błąd, gdyż może to skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Strony, lub opóźnieniami w ich realizacji.

5. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 

§ 7 Dane osobowe

1. Usługodawca informuje, że jest Administratorem bazy danych Użytkowników.

2. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez Administratora i odpowiednio zabezpieczone zgodnie wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą na podstawie zgody Użytkownika na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu realizacji usług na rzecz Użytkownika wskazanych w niniejszym Regulaminie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jednocześnie korzystanie ze Strony wymaga przetwarzania danych o stanie zdrowia Użytkownika art. 9 ust. 2 lit. a) oraz h) RODO dla celu weryfikacji danych przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego, udzielenia świadczeń zdrowotnych w tym prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

4. Dane osobowe Użytkowników gromadzone będą wyłącznie w przypadku dobrowolnego ich przekazania poprzez poprzez kontakt z Administratorem lub poprzez założenie Konta.

5. Po wykonaniu umowy lub usunięciu Konta przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zostanie ograniczone, a po upływie okresów przetwarzania określonych w przepisach prawa dane te zostaną usunięte, chyba że Użytkownik wyrazi jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych przez Administratora.

6. Użytkownicy mają prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, a ponadto mają prawo żądania dostępu do podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Użytkownik w dowolnym momencie ma również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Polityka prywatności Usługodawcy szczegółowo regulująca kwestie ochrony danych osobowych, kwestie dotyczące Cookies i danych eksploatacyjnych jest dostępna na Stronie, pod adresem: www.zdrowysen.pl

 

 

§ 8 Obowiązywanie i postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 16.03.2021

2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą doręczane Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail w postaci tekstu jednolitego, jak również publikowane na stronie Usługodawcy wraz z informacją o dokonanych zmianach i wchodzą one w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę. Użytkownik będzie związany postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowie go w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia o zmianie Regulaminu.

3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 Kodeksu cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.